Articles by Sourav Bhattacharjee & Sanjay Kumar Sahoo, Vaishali Goyal & Swapan Bikash Saha